I   Firma    I   Oferta   I   Biologia   I   Porady   I   Kuchnia   I   Wieża Babel   I   Zdjęcia   I   Linki   I   Księga Gości   I   Kontakt   I ....

www.agroport@l.net.pl
portal nowoczesnego rolnictwa

'TRUSKAWKA' - NORMA EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Norma Europejskiej Komisji Gospodarczej określająca wymagania jakościowe świeżych truskawek.

  I.Określenie.

  Przedmiotem normy są owoce truskawek (Fragaria grandiflora L.) dostarczanych konsumentowi w stanie świeżym z wyłączeniem truskawek dla przetwórstwa przemysłowego.

  II. Postanowienia o jakości

  Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla truskawek świeżych po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne.

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dotyczące danej klasy oraz dopuszczone w rozdziale IV tolerancje, truskawki powinny być:

 • nie uszkodzone,
 • z kielichem kwiatowym oraz krótką zieloną, niezwiędniętą szypułką ( z wyjątkiem poziomek),
 • praktycznie wolne od zanieczyszczeń spowodowanych przez szkodniki lub choroby,
 • czyste, praktycznie pozbawione jakichkolwiek widocznych ciał obcych,
 • świeże, lecz nie myte,
 • wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
 • pozbawione jakiegokolwiek obcego zapachu i/ lub smaku.
 • Truskawki powinny być odpowiednio wykształcone i dojrzałe. Stopień dojrzałości i stan jakościowy truskawek musi być taki, aby mogły one dobrze znieść transport i dotrzeć do miejsca przeznaczenia w odpowiednim stanie jakościowym.

  B. Podział na klasy jakości.

  Truskawki klasyfikuje się w czterech niżej wymienionych klasach jakości:

  Klasa ekstra . Truskawki w tej klasie musza być pierwszorzędnej jakości. Powinny mieć odpowiednią barwę i kształt charakterystyczne dla danej odmiany, jednolite pod względem dojrzałości, barwy i wielkości (wymóg jednolitości dla klasy ekstra jest nieco mniej ścisły dla poziomek). Nie powinny być zanieczyszczone ziemią.

  Klasa I . Truskawki w tej klasie muszą być dobrej jakości, posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Dopuszcza się następujące wady pod warunkiem, że nie obniżają one wyglądu zewnętrznego owoców i ich trwałości:

  - lekkie wady kształtu,
  - obecności małej białej plamki,
  - Mogą być mniej jednolite pod względem wielkości. Muszą być praktycznie wolne od zanieczyszczenia ziemią.

  Klasa II . Do tej klasy zalicza się truskawki, które nie odpowiadają wymaganiom klas wyższych, ale spełniają wymienione w punkcie A wymagania minimalne.

  Truskawki mogą wykazywać:

  - wady kształtu, pod warunkiem, że zachowane zostają charakterystyczne cechy odmianowe,
  - białawe plamki o wielkości nie przekraczającej 1/5 powierzchni owocu,
  - lekkie, przyschnięte obicia, nie rozszerzające się.
  - lekkie (nieznaczne) ślady zanieczyszczenia ziemią.

  Klasa III . Do tej klasy zalicza się truskawki, które nie odpowiadają wymaganiom klas wyższych, ale spełniają wymagania klasy II z niżej wymienionymi odchyleniami.

  Mogą one wykazywać:

  - lekkie obicia,
  - białawe lub zielonkawe plamki o całkowitej powierzchni nie przekraczającej 1/3 powierzchni owocu,
  - ślady zanieczyszczenia ziemią, pod warunkiem, że nie obniża to zbytnio wyglądu owocu.
  - ponadto dopuszcza się w tej klasie pozbawione szypułki, pod warunkiem, że nie są one uszkodzone. Owoce bez szypułek powinny być pakowane osobno.
  III. Postanowienia o sortowaniu według wielkości.

  Wielkość określa się według największej średnicy przekroju poprzecznego. Truskawki muszą spełniać następujące wielkości minimalne:

  Klasa ekstra: 25 mm
  Klasa I i II ( za wyjątkiem odmian Primella i Gariguette): 22 mm, odmiany Primella i Gariguette: 18 mm,
  Klasa III: 15 mm
  Nie jest ustalona wielkość minimalna dla poziomek.

  IV. Postanowienia o tolerancjach.

  Dla truskawek nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdej jednostce opakowania następujące tolerancje:

  A. Tolerancje dotyczące jakości.

  Klasa ekstra: 5% ilościowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań klasy ekstra, lecz spełniających wymagania dla klasy I, lub wyjątkowo, objętych tolerancjami klasy I. Z tych 5% najwyżej 2% mogą stanowić owoce uszkodzone.

  Klasa I: 10% ilościowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań klasy I, lecz spełniających wymagania dla klasy II, lub wyjątkowo objętych tolerancjami dla klasy II.

  Z tych 10% najwyżej 2% mogą stanowić owoce uszkodzone.

  Klasa II: 10% ilościowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań klasy II, ani wymagań minimalnych, wykluczając jednak owoce porażone zgnilizną z silnymi uszkodzeniami mechanicznymi, lub jakimikolwiek innymi zepsuciami, które powodują, że owoce są niezdatne do spożycia.

  Z tych 10% najwyżej 2% mogą stanowić owoce nadpsute.

  Klasa III: 15% ilościowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań z silnymi uszkodzeniami mechanicznymi, lub jakimkolwiek innym zepsuciem, które czyni owoce niezdatnymi do spożycia.

  Z tych 15% najwyżej 4% mogą stanowić owoce nadpsute. Dopuszcza się 10% ilościowo lub wagowo truskawek:

  bez szypułek, jeżeli truskawki zostały zadeklarowane jako owoce z szypułkami,
  z szypułką, jeżeli truskawki zadeklarowano jako owoce bez szypułek.
  B. Tolerancje dotyczące wielkości.

  Dla wszystkich klas jakości dopuszcza się 10% ilościowo lub wagowo truskawek nie mających wielkości minimalnych.

  V. Postanowienia o pakowaniu

  A. Jednolitość

  Zawartość każdej jednostki opakowania powinna być jednolita i składać się z truskawek tego samego pochodzenia, odmiany oraz tej samej klasy jakości.

  Dla klasy III wymagana jest jedynie jednolitość pochodzenia. Widoczna część zawartości każdego opakowania musi być reprezentowana dla całej zawartości opakowania.

  B.Pakowanie

  Truskawki muszą być pakowane w sposób zapewniający właściwą ochronę owoców. Materiały używane wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniom zewnętrznym i wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, w szczególności papieru lub stemplowania napisów zawierających specyfikacje handlowe jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykietowanie zostaną wykonane nietoksycznym klejem lub tuszem.

  Opakowania muszą być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zapachów obcych.

  VI. Postanowienia o znakowaniu.

  Na każdym opakowaniu muszą być umieszczone następujące informacje zgrupowane na tej samej stronie naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczne z zewnątrz.

  A. Cechy identyfikacyjne:

  Pakujący: Nazwisko (nazwa) i adres lub oficjalnie i/ lub ustanowiony ( urzędowo akceptowany) znak handlowy wysyłający.

  B. Rodzaj produktu:

  Truskawki", jeżeli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz.
  nazwa odmiany (niekoniecznie, za wyjątkiem odmian Primella i Gariguette, dla których ta informacja jest obowiązkowa).

  C. Pochodzenie produktu

  Kraj pochodzenia oraz nieobowiązkowo: rejon administracyjny uprawy lub nazwa miejsca uprawy podana jako nazwa regionu lub miejscowości.

  D. Charakterystyka jakości handlowej.

  klasa
  masa netto.

  E. Znak urzędowej kontroli (nieobowiązkowo).

  Zarządzenie Rady Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych Nr 899/87, Aneks II, uzupełnione zarządzenie Nr 3594/89 i 1435/91.

I   Firma    I   Oferta   I   Biologia   I   Porady   I   Kuchnia   I   Wieża Babel   I   Zdjęcia   I   Linki   I   Księga Gości   I   Kontakt   I

Rolnictwo - Truskawki - sadzonki truskawek - Maszyny rolnicze
ekopland@op.pl Tel. kom. 0510 050 010
C 2005  Wszelkie prawa zastrzeżone

.